Scouts

Què és això dels Scouts?

Davant de la pregunta, què és això dels Scouts?, vos direm que és un moviment educatiu per a les joves, basat en la voluntarietat; és un moviment de caràcter no polític i obert a tot el món. Té per objectiu contribuir al desenvolupament dels joves ajudant-los a realitzar plenament les seues possibilitats, tant físiques, intel·lectuals, socials com espirituals.

Està basat en uns principis. Tots els membres han de comprometre’s a complir la Promesa i una llei que no són més que un conjunt de normes de convivència cívica apropiades a la cultura i civilització de cada zona. 


Missió de l'escoltisme

“L’escoltisme té per missió – partint dels valors enunciats en la promesa i la llei scout – contribuir a l’educació dels joves i a la construcció d’un món millor, poblat de persones satisfetes amb elles mateixes i disposades a jugar un paper constructiu en la societat.


Açò s’aconsegueix a través de:
La implicació d’aquests joves, en els seus anys de formació, en un procés d’educació no-formal;
L’ús d’un mètode específic que fa de cada u el principal artesà del seu propi desenvolupament, per a convertir-se en una persona autònoma, solidària, responsable i compromesa;
L’ajuda perquè els joves establisquen un sistema de valors basat en principis espirituals, socials i personals expressats a través de la promesa i la llei escolta.” 

Llei scout

1.El Scout és digne de confiança.
2.El Scout és lleial.
3.El Scout és útil i servicial.
4.El Scout és amic de tots i germà de tots els Scouts.
5.El Scout respecta a les persones.
6.El Scout veu en la natura l’obra de deu i la protegeix.
7.El Scout no fa les coses a mitges.
8.El Scout supera les dificultats amb alegria.
9.El Scout és auster, treballador i curós amb els bens.
10.El Scout és sa. 

Tot Moviment educatiu ha d’estar dotat d’un mètode, per tant, els elements d’aquest mètode són:

1.Adhesió a una Promesa i una llei.
2.Una educació per l’acció.
3.Vida amb grups xicotets.
4.Programes progressius i atractius.

El que busca aquest mètode és la progressió personal, dividida en àrees de desenvolupament: Intel·lectual, Habilitat Manual, Social, Física i Espiritual.